Τεχνική υποστήριξη

Οι υπηρεσίες Περιοδικής Συντήρησης περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας των Συστημάτων Ασφαλείας, ώστε ο εξοπλισμός να μπορεί να λειτουργεί, όπως έχει προβλεφθεί από τον Κατασκευαστή και για όλη την προβλεπόμενη από αυτόν διάρκεια λειτουργίας του, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τη σύνηθες φθορά, την παλαιότητα και τον συνολικό πραγματικό χρόνο λειτουργίας του.

Τι περιλαμβάνει η περιοδική συντήρηση?

Αντικατάσταση μπαταριών της κεντρικής μονάδας και της εξωτερικής σειρήνας και έλεγχο λειτουργίας καθώς επίσης και των ασύρματων αισθητηρίων στην περίπτωση που υπάρχουν.

Καθαρισμός αισθητηρίων συστήματος (μαγνητικές επαφές, ανιχνευτές κίνησης κ.λ.π.) και έλεγχος καλής λειτουργίας τους.

Αναβάθμιση λογισμικού (firmware) της κεντρικής μονάδας και των περιφερειακών modules του συστήματος στις τελευταίες εκδόσεις τους.

Έλεγχος επικοινωνίας των αισθητηρίων και των περιφερειακών module με το κεντρικό σύστημα.

Αποστολή σημάτων και έλεγχος επικοινωνίας του συστήματος με τον Κεντρικό Σταθμό Λήψης & Διαχείρισης Σημάτων για την ομαλή λειτουργία του.

Έλεγχος και StressTest (δοκιμή με προσημείωση πραγματικών συνθηκών) του συστήματος για τη μέτρηση γρήγορης ανταπόκρισης και διαπίστωσης καλής λειτουργίας.. 

24ωρο Κέντρο Λήψεως Σημάτων Συναγερμού

H εταιρεία μας παρέχει υπηρεσίες ασφαλείας και φύλαξης της ζωής και της περιουσία σας. Για τον σκοπό αυτό συνεργάζεται με τον πλέον σύγχρονο σταθμό λήψεως και διαχείρισης σημάτων της Personal Security για τη λήψη σημάτων επείγουσας ανάγκης και λειτουργικών προβλημάτων από τον συναγερμό σας ο οποίος λειτουργεί επί 24ώρου βάσεως.

Η εταιρεία μας TALOS SECURITY SYSTEMS κατανοώντας τις σύγχρονες ανάγκες και τα νέα δεδομένα στον χώρο της ασφάλειας συνεργάζεται με την Personal Security που διαθέτει τις υποδομές εκείνες που καλύπτουν όλο το φάσμα λήψης και επεξεργασίας πληροφοριών προερχόμενες από τα συστήματα αυτά, με τη χρήση εκσυγχρονισμένων δεκτών δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ταχύτητα επικοινωνίας με τα συστήματα ασφαλείας σε όλους τους σύγχρονους τρόπους μετάδοσης(IP/GSM/GPRS).

Το εξελιγμένο λογισμικό εγκατεστημένο σε servers τελευταίας γενιάς αναλαμβάνει την αυτόματη και άμεση επεξεργασία των πληροφοριών αυτών, με αποτέλεσμα τη λήψη των δεδομένων σε πραγματικό χρόνο και την αξιοποίησή τους για την ιδανική παροχή υπηρεσιών προς όφελος της δικής σας ασφάλειας.